Autorizācija

Lai piekļūtu savai analīžu vēsturei autorizējoties internetbankā, spiediet uz bankas logo.

Lai autorizētos ar eParakstu datoram jābūt iepriekš sagatavotam. Informācija par datora sagatavošanu atrodama šeit.