Personas identificēšanas kārtība un izmeklējumu rezultātu izsniegšana E. Gulbja Laboratorijā


Lai ievērotu Latvijas Republikas normatīvos aktus un pēc iespējas izslēgtu varbūtību, ka ziņas par jūsu veselību bez jūsu piekrišanas nonāk trešo personu rīcībā, ir noteikta šāda kārtība

 

1. Pieaugušiem pacientiem

 

1.1. Ja analīzes tiek nodotas kādā no EGL filiālēm, jāuzrāda pacienta personu apliecinošs dokuments ‒ pase vai personas apliecība (ID). Gadījumos, ja pacientam nav iespējams uzrādīt pasi vai ID un nepastāv aizdomas par negodprātīgu rīcību, pacients tiek identificēts, izmantojot vadītāja apliecību vai invalīda apliecību.

1. 2. Ja pacients nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, vadītāja apliecību vai invalīda apliecību, testēšanas materiāls tiek pieņemts, bet rezultāti tiek izsniegti anonīmi. Tādā gadījumā nav pieejama testēšanas rezultātu vēsture un nevar saņemt Nacionālā veselības dienesta administrētu pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī apdrošinātāju apmaksātus pakalpojumus.

1.3. Ja testēšanas pārskats tiek nosūtīts uz e-pasta adresi, tas tiek aizsargāts ar paroli, ko izsniedz, nododot testēšanas materiālu. Pacients var izvēlēties savu paroli, par to informējot reģistratoru, un to var mainīt pēc pacienta pieprasījuma gadījumos, kad ir iespējams pārliecināties par pacienta personību (uzrādot personu apliecinošu dokumentu).

1.4. Testēšanas pārskatu jūs varat izdrukāt E. Gulbja laboratorijā, izmantojot izsniegto svītru kodu. Jūs esat atbildīgs par to, lai svītru kods vai izdrukātie testēšanas pārskati netiktu atstāti trešajām personām pieejamās vietās (piemēram, laboratorijas uzgaidāmajās telpās).

1.5. Ja vēlaties, lai jūsu testēšanas materiālu (ko var nodot cita persona) varētu nodot un rezultātus saņemt kāda cita persona (bērni, vecāki, dzīvesbiedri), jums, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, jāiesniedz rakstiska piekrišana, ka atļaujat savu testēšanas materiālu nodot un rezultātus saņemt konkrētai trešajai personai. Tādā gadījumā šai personai ir jānorāda tā pacienta vārds, uzvārds, personas kods, kura testēšanas materiālu viņa nodod vai saņem testēšanas rezultātus, kā arī jāuzrāda personu apliecinošs dokuments, lai laboratorijas darbinieks varētu pārliecināties, vai materiālu saņem / rezultātu izsniedz pilnvarotajai personai.

1.6. Gulbja laboratorija pieņem arī notariāli apstiprinātas pilnvaras, kurās dots pilnvarojums pārstāvēt pacienta intereses ārstniecības iestādēs un saņemt medicīniskos izrakstus.

1.7. Ja testēšanas rezultātus pieprasa ārstniecības persona, kura nav nosūtījusi pacientu uz laboratoriskiem izmeklējumiem, ārstam tiek nosūtīts šifrēts testēšanas pārskats un vienlaikus pacientam tiek nosūtīta īsziņa uz EGL datubāzē ierakstīto mobilo tālruni ar šifrēšanas atslēgu. Ja pacients piekrīt, ka testēšanas rezultātu redz atbilstīgā ārstniecības persona, viņš uzrāda šifrēšanas atslēgu.

1.8. Guļoša pacienta, kurš pats nevar ierasties laboratorijā sniegt pilnvaru, tuvinieki vai aprūpētāji var nodot testēšanas materiālu un saņemt rezultātus, aizpildot veidlapu, norādot pacienta, kura testēšanas materiālu nodod, vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzimšanas datumu un testēšanas pārskata saņemšanas veidu, un, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, ar savu parakstu apliecina, ka pacients nav spējīgs dot pilnvaru personīgi un persona uzņemas pilnu atbildību par iespējamajām sekām, ja pacients, kura testa materiālu ir nodevis un/vai testēšanas pārskatu saņēmis, izvirzīs prasības E. Gulbja laboratorijai par savu personas datu nonākšanu viņa rīcībā.

1.9. Guļošu un rīcības nespējīgu pacientu testēšanas materiāli tiek pieņemti arī no aprūpes personāla, uzrādot savas aprūpes personāla apliecības vai identifikācijas kartes.

1.10. Par to testēšanas materiālu atbilstību konkrētai personai, ko uz laboratoriju atsūta citas ārstniecības iestādes, atbild šo iestāžu ārstniecības personas.

 

2. Bērniem līdz 14 gadu vecumam

 

2.1. Ja analīzes tiek nodotas kādā no EGL filiālēm, bērniem līdz 14 gadu vecumam jāuzrāda gan bērna, gan pavadošā vecāka dokumenti atbilstoši šīs kārtības 1.1. punktā noteiktajam.

2.2. Ja bērnam nav izsniegts personu apliecinošs dokuments vai dokumentu nav iespējams uzrādīt, bērnu identificē, uzrādot vecāka pasi ar ierakstu par bērnu, bērna dzimšanas apliecību vai invalīda apliecību.

2.3. Nododot analīzes, bērniem līdz 14 gadu vecumam ir jāsaņem vecāku (aizbildņa) piekrišana. Gadījumos, ja ar dokumentiem nav iespējams pārliecināties par radniecību (piemēram, tiek uzrādītas ID vai vecāku pasē nav ieraksta par bērnu) un nepastāv aizdomas par negodprātīgu rīcību, pavadošajam vecākam ir mutiski jāapstiprina, ka ir bērna māte vai tēvs.

2.4. Aizbildnībā esošus bērnus pavada vai pilnvaras noformē viņu likumiskie aizbildņi, uzrādot Bāriņtiesas lēmumu un personas apliecinošu dokumentu.

2.5. Vecākiem ir iespēja dot rakstisku piekrišanu, ka bērnu uz analīzēm pavada un rezultātus saņem pilnvarota persona, norādot šīs personas vārdu, uzvārdu un personas kodu. Šo pilnvaru vecāki var noformēt jebkurā E. Gulbja laboratorijas filiālē, uzrādot savu un bērna personu apliecinošu dokumentu.

2.6. Vecākiem, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, E. Gulbja laboratorijā ir iespēja noformēt rakstisku piekrišanu, ka bērns var analīzes nodot patstāvīgi.

2.7. Gulbja laboratorija pieņem arī notariāli apstiprinātas pilnvaras, kurās dots pilnvarojums pārstāvēt bērna intereses ārstniecības iestādēs un saņemt bērna medicīniskos izrakstus.

2.8. Ja bērnu pavada vecāki, bet nevar uzrādīt iepriekš minētos savus vai bērna dokumentus, testēšanas materiāls tiek pieņemts, bet rezultāti tiek izsniegti anonīmi. Tādā gadījumā nav pieejama testēšanas rezultātu vēsture un nevar saņemt Nacionālā veselības dienesta administrētu pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī apdrošinātāju apmaksātus pakalpojumus.

 

3. Bērniem no 14 gadu vecuma

 

3.1. Ja analīzes tiek nodotas kādā no EGL filiālēm, bērniem no 14 gadu vecuma jāuzrāda pase vai personas apliecība (ID). Ja bērnam līdz 15 gadiem nav izsniegts personu apliecinošs dokuments, jāuzrāda dzimšanas apliecība.

3.2. Sākot ar 14 gadu vecumu, analīzes bērni var nodot un rezultātus saņemt patstāvīgi.

3.3. Bērns var rakstiski noformēt pilnvaru nodot testēšanas materiālu un saņemt rezultātus savai uzticības personai, atbilstoši šīs kārtības 1.5. punktā noteiktajam.

3.4. Ja bērns nevar uzrādīt personu apliecinošu dokumentu, testēšanas materiāls tiek pieņemts, bet rezultāti tiek izsniegti anonīmi. Tādā gadījumā nav pieejama testēšanas rezultātu vēsture un nevar saņemt Nacionālā veselības dienesta administrētu pakalpojumu par valsts budžeta līdzekļiem, kā arī apdrošinātāju apmaksātus pakalpojumus.

 

Pēdējās izmaiņas veiktas 14.09.2018.

 

Gulbja Laboratorijas Privātuma politika pieejama

https://www.egl.lv/par-mums/privatuma-politika/