Ūdens piegādātājiem


Ūdens piegādātājiem, atbilstoši LR MK noteikumu Nr. 547 “Dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (26.09.2023) prasībām, ir jāīsteno, ar Veselības inspekciju saskaņota, dzeramā ūdens monitoringa programma, kas ietver gan kārtējo monitoringu, gan auditmonitoringu. Respektīvi, ūdens piegādātājiem ir pienākums laboratoriski pārliecināties par dzeramā ūdens atbilstību nekaitīguma un kvalitātes prasībām.

E. Gulbja Laboratorija piedāvā ūdens piegādātājiem / ēku ūdensapgādes inženiertīklu īpašniekiem izvēlēties kādu no 3 dzeramā ūdens analīžu paneļiem:

  • ūdens kārtējā monitoringa analīžu panelī iekļauta tādu parametru noteikšana kā duļķainība, elektrovadītspēja, krāsa, pH, garša*, smarža*, enterokoku skaits, Escherichia coli skaits, koliformu skaits un mikroorganismu koloniju skaits 22 °C (šajā analīžu panelī nosakāmie parametri izvēlēti atbilstoši MK not. Nr. 547 2. pielikuma 1.1.1.1. punkta prasībām);
  • ūdens kārtējā monitoringa analīžu panelī, ja ūdens apstrādē pielieto dzelzi/alumīniju saturošas ķimikālijas un/vai dezinfekcijā pielieto hloramināciju, iekļauta tādu parametru noteikšana kā alumīnijs, amonijs, duļķainība, dzelzs, elektrovadītspēja, krāsa, nitrīti, pH, garša*, smarža*, enterokoku skaits, Escherichia coli skaits, koliformu skaits un mikroorganismu koloniju skaits 22 °C (šajā analīžu panelī nosakāmie parametri izvēlēti atbilstoši MK not. Nr. 547 2. pielikuma 1.1.1.1. un 1.1.3. punktu prasībām);
  • ūdens indikatorparametru analīžu panelī iekļauta tādu parametru noteikšana kā alumīnijs, amonijs, duļķainība, dzelzs, elektrovadītspēja, hlorīdi, krāsa, mangāns, permanganāta indekss, pH, sulfāti, garša*, smarža*, enterokoku skaits, Escherichia coli skaits, koliformu skaits, mikroorganismu koloniju skaits 22 °C (šajā analīžu panelī nosakāmie parametri izvēlēti pēc MK not. Nr. 547 1. pielikuma 3. punkta prasībām, bet neiekļaujot tādu parametru noteikšanu kā Clostridium perfringens, nātrijs un kopējais organiskais ogleklis).

*testēšanas metode nav iekļauta akreditācijas sfērā

 

Informāciju par paraugu ņemšanu, nodošanu un rezultātu saņemšanu skatīt:

NOSŪTĪJUMA VEIDLAPA ŪDENS ANALĪZĒM – ŪDENS PIEGĀDĀTĀJIEM / ĒKU ŪDENSAPGĀDES INŽENIERTĪKLU ĪPAŠNIEKIEM