Privātuma politika


Personas datu operators ir SIA „E.Gulbja Laboratorija”, datu apstrādes adrese: Rīgā, LV-1006, Brīvības gatve 366.

Datu subjekts ir persona, kas var tikt tieši vai netieši identificēta.

Personas dati ir jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisko personu, tai skaitā, bet ne tikai vārds, uzvārds, identifikācijas numurs, personas kods, adrese vai citi personu raksturojoši dati. Par Personas datiem nav uzskatāmi statistikas dati vai anonīmi dati, datu apkopojumi vai citi atvasināti dati, kas nav izmantojami atsevišķi vai kopīgi ar citiem datiem, lai identificētu konkrētu fizisku personu.

Datu apstrādes apjoms un mērķis.

SIA „E.Gulbja laboratorija” uzkrāj un apstrādā personas datus saskaņā ar Fizisko personu datu aizsardzības likuma 7.panta 4.punktu „datu apstrāde nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vitāli svarīgas intereses, tajā skaitā dzīvību un veselību” un 11.panta 3.punktu „personas datu apstrāde ir nepieciešama, lai aizsargātu datu subjekta vai citas personas dzīvību un veselību, un datu subjekts tiesiski vai fiziski nav spējīgs dot savu piekrišanu” kā arī datus, kuri nepieciešami SIA „E.Gulbja laboratorija” komercdarbības veikšanai.

Datu saņēmēji.

Datu saņēmējs ir pacients un/vai nosūtītājs ārsts vai iestāde, kā arī citi ārsti un/vai ārstniecības iestādes saskaņā ar pacienta norādījumiem.
Saskaņā ar LR likumdošanu pacientu dati par diagnosticētām I un II grupas infekcijas slimībām tiek izdoti Latvijas Slimību Profilakses un Kontroles Centram (skatīt 05.01.1999. g. MK noteikumus Nr.7).

Datu saņemšanas kārtība.

Lai pēc iespējas izslēgtu varbūtību, ka ziņas par datu subjekta veselību nonāk trešo personu rīcībā bez viņa piekrišanas, ir jāievēro šādas prasības:

  • Ja testēšanas pārskats tiek pieprasīts kādā no E.Gulbja laboratorijas filiālēm, tad nepieciešams uzrādīt personu apliecinošu dokumentu. Pieprasot ziņas par trešajām personām (bērniem, vecākiem), ir jānosauc testēšanas pārskata numurs vai parauga nodošanas aptuvenais laiks un vieta, kā arī nosūtītājs ārsts vai iestāde un iemesls, kāpēc pacients nevar izņemt pārskatu personīgi.
    Lūdzam ņemt vērā, ka arī izpildot augšminētos nosacījumus laboratorija var atteikties izsniegt pārskatus trešajām personām.
  • Pieprasot testēšanas rezultātus pa telefonu ir jānosauc testēšanas pārskata numurs vai parauga nodošanas aptuvenais laiks un vieta, kā arī nosūtītājs ārsts vai iestāde. E.Gulbja laboratorijas darbinieki ir tiesīgi uzdot arī citus jautājumus, kuri ļauj pārliecināties par pacienta identitāti un, šaubu gadījumā, atteikties ziņot rezultātus.
  • Ja datu subjekts vēlas saņemt atbildi uz savu e-pasta adresi, tad tas jānorāda katrā parauga nodošanas reizē. Lūdzam pacientus pārliecināties vai sistēmā norādītā e-pasta adrese joprojām ir aktuāla. Testēšanas pārskati uz e-pastu tiek izsūtīti šifrētā veidā, šifra atslēgu pacients saņem nododot paraugu. Lūdzam ņemt vērā, ka e-pasts un tā šifrēšana negarantē pilnīgi drošu aizsardzību pret nesankcionētu piekļuvi.
  • Ja testēšanas pārskats tiek sūtīts uz faksu, tad saņemtās informācijas konfidencialitātes nodrošināšana ir informācijas saņēmēja atbildība.

Datu uzglabāšanas termiņi, izmaiņas un atteikšanās no datu apstrādes.

Nosūtijumu veidlapas tiek uzglabātas 1 gadu.
Saskaņā ar Ministru kabineta noteikumiem Nr.265 „Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība” p.35.7 „Ārstniecības iestādēs izmantojamās medicīniskās un uzskaites dokumentācijas veidlapas un to glabāšanas termiņi” testēšanas pārskati ir jāuzglabā 25 gadus pēc pēdējā ieraksta.

Datu subjekts ir tiesīgs pieprasīt veikt datos labojumus ja tie nav pretrunā ar LR Ārstniecības likuma un ar to saistīto dokumentu prasībām. Datu subjektam ir tiesības atteikties no analīžu rezultātu saglabāšanas iesniedzot E.Gulbja laboratorijā rakstisku iesniegumu.

 

Valdes locekle
Sandra Dimante