Privātuma politika


Privātuma politikas mērķis ir sniegt SIA “E. Gulbja laboratorija” pacientiem informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un glabāšanas termiņu, apstrādājot viņu personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir SIA „E. Gulbja laboratorija” (turpmāk ‒ EGL), reģistrācijas Nr. 42803008077, juridiskā adrese: Brīvības gatve 366, Rīga. Apliecinām, ka visi personas dati, ko jūs sniedzat EGL saistībā ar laboratoriskajiem izmeklējumiem, tiks apstrādāti atbilstīgi Eiropas Savienības un Latvijas Republikas normatīvo aktu, tajā skaitā, fizisku personu datu aizsardzību regulējošo normatīvo aktu, prasībām.

Personas datu apstrādes nolūks un juridiskais pamats

EGL personas datus apstrādā pacientu identificēšanai, laboratorisko izmeklējumu veikšanai, informācijas sniegšanai par izmeklējumu rezultātiem un to izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējiem EGL veiktajiem izmeklējumiem, izmeklējumu apmaksai.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir nepieciešamība veikt laboratoriskos izmeklējumus profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkiem, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskās diagnozes noteikšanai, veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkiem (Eiropas Parlamenta un Padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK 9. panta 2. punkta h) apakšpunkts).

Anonīmas izmeklējumu veikšanas iespēja

Pacientu identificējošo personas datu un kontaktinformācijas sniegšana ir brīvprātīga. Jums ir tiesības nepiekrist personas datu apstrādei un nodot analīzes anonīmi, taču tādā gadījumā nav iespējams izmantot valsts apmaksātus pakalpojumus vai veselības apdrošināšanas polises, kā arī zūd iespēja izsekot analīžu rezultātu dinamikai laikā.

Personas datu kategorijas

EGL pamatā apstrādā šādas personu datu kategorijas:

 • identifikācijas un kontaktinformācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
 • laboratorisko izmeklējumu dati: nosūtījumā uz laboratorisko izmeklējumu ietvertie dati, izmeklējumu rezultāti;
 • ar izmeklējumu apmaksu saistītie dati: apmaksas statuss, diagnozes kods, apdrošināšanas polises numurs;
 • pilnvaroto personu dati: pilnvarotās personas, kura nodod testēšanas materiālu, saņem pārskatu vai pavada bērnu līdz 14 gadiem, dati ‒ vārds, uzvārds, personas kods.

Personas datu iegūšanas veids

 • pacienta sniegtā informācija (tostarp, personas apliecinošā dokumentā ietvertie personu identificējošie dati);
 • nosūtījumā uz laboratorisko izmeklējumu ietvertie dati par pacientu;
 • informācija no ārstniecības personām vai iestādēm, ja paraugi tiek atsūtīti laboratorijā no citām ārstniecības iestādēm;
 • EGL laboratorijā iegūtie analīžu rezultāti;
 • sadarbības partneru laboratorijās iegūtie analīžu rezultāti.

Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati tiek nodoti jums, norīkojumā norādītajām ārstēšanā iesaistītājām ārstniecības personām vai ārstniecības iestādēm, Jums ir tiesības norādīt arī citus testēšanas pārskata saņēmējus (piemēram, ģimenes ārstu vai speciālistu), par to informējot EGL darbinieku testēšanas materiāla nodošanas laikā.

Gadījumi, kad personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem

Personas datus EGL var izpaust zemāk norādītajām trešajām personām tikai tiktāl, cik to pieļauj vai nosaka normatīvie akti:

 • jebkurā gadījumā, kad tiek veikti laboratoriskie izmeklējumi – Nacionālajam veselības dienestam, datu iekļaušanai vienotās veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā (e-veselības sistēmā), kā arī valsts apmaksāto veselības aprūpes pakalpojumu administrēšanai;
 • ja izmeklējumi tiek veikti par apdrošinātāja līdzekļiem – veselības apdrošinātājam;
 • ja izmeklējumi tiek veikti partnerlaboratorijās – partnerlaboratorijām;
 • ja izmeklējumu rezultātā tiek konstatētas infekcijas slimības, par kurām normatīvajos aktos ir noteikts informēšanas pienākums – Slimību profilakses un kontroles centram un Veselības inspekcijai;
 • ja ārstniecības iestāde vai pacients izmanto medicīnas informācijas sistēmas testēšanas rezultātu apstrādei – datu apstrādātājam, kas nodrošina attiecīgo informācijas sistēmas darbību;
 • normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos – tiesībsargājošām iestādēm;
 • zinātniskās pētniecības nolūkiem – pētījumu veicējiem, anonīmā veidā, ja tiek saņemtas atbilstīgas garantijas datu subjekta tiesībām un brīvībām, nodrošinot tehniskus un organizatoriskus pasākumus datu integritātei un konfidencialitātei. Ja datus nav iespējams izmantot anonīmi, mēs lūgsim jūsu piekrišanu izmantot datus zinātniskās pētniecības vajadzībām.

Datu glabāšanas ilgums

Iesniedzot savus datus, jūs piekrītat, ka tie tiek apstrādāti un elektroniski glabāti 40 gadus pēc pēdējās vizītes, kā to paredz normatīvie akti (tajā skaitā, 2006.gada 4.aprīļa Ministru kabineta noteikumi Nr.265 Medicīnisko dokumentu lietvedības kārtība). Nosūtījumu veidlapas laboratorisko izmeklējumu veikšanai tiek glabātas vienu gadu.

Datu drošība

Jūsu dati tiek glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā zonā, īstenojot nepieciešamos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu jūsu datu drošību. Datu apstrādē iesaistītajiem speciālistiem ir pienākums saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz iegūto informāciju.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem, tostarp, izmeklējumu rezultātiem, prasīt savu datu labošanu, apstrādes ierobežošanu vai dzēšanu, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Jums nav tiesību pieprasīt dzēst Nacionālā veselības dienesta un apdrošinātāju apmaksāto izmeklējumu rezultātus. Varat pieprasīt, lai jūsu dati netiktu nosūtīti ārstniecības personām, bet nodrošināt to piegādi personīgi, taču šādi lēmumi var apdraudēt jūsu veselību un dzīvību kritiskās situācijās.

Elektroniski parakstītus datu subjekta pieprasījumus jānosūta uz e-pastu: datuspecialists@egl.lv. Pieprasījumu var iesniegt personīgi EGL birojā Brīvības gatvē 366, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iepriekš par vizīti vienojoties ar datu aizsardzības speciālistu. Par personas datu apstrādi jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

EGL datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Par jautājumiem saistībā ar jūsu personas datu apstrādi lūdzam kontaktēties ar EGL datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi: datuspecialists@egl.lv.

Izmaiņas privātuma politikā

EGL patur tiesības veikt izmaiņas savā Privātuma politikā. EGL privātuma politikas aktuālā versija tiek publicēta EGL mājas lapā un izdrukātā veidā tā pieejama EGL pacientu pieņemšanas punktos.