Privātuma politika


Privātuma politikas mērķis ir sniegt E. Gulbja laboratorijas pacientiem informāciju par personas datu apstrādes nolūku, apjomu, aizsardzību un glabāšanas termiņu apstrādājot viņu personas datus.

Personas datu pārzinis

Personas datu pārzinis ir SIA „E. Gulbja laboratorija” (turpmāk ‒ EGL), reģistrācijas Nr. 42803008077, juridiskā adrese: Brīvības gatve 366, Rīga. Apliecinām, ka visi personas dati, ko Jūs sniedzat EGL saistībā ar laboratoriskajiem izmeklējumiem, tiks apstrādāti atbilstīgi Eiropas Savienības un Latvijas personas datu aizsardzības normatīvo aktu prasībām.

Personas datu apstrādes nolūks un juridiskais pamats

EGL personas datus apstrādā pacientu identificēšanai, laboratorisko izmeklējumu veikšanai, informācijas sniegšanai par izmeklējumu rezultātiem un to izmaiņām, salīdzinot ar iepriekšējiem EGL veiktajiem izmeklējumiem, izmeklējumu apmaksai.

Personas datu apstrādes juridiskais pamats ir nepieciešamība veikt laboratoriskos izmeklējumus profilaktiskās vai arodmedicīnas nolūkiem, darbinieka darbspējas novērtēšanai, medicīniskās diagnozes noteikšanai, veselības vai sociālās aprūpes sistēmu un pakalpojumu pārvaldības nodrošināšanas nolūkiem (Vispārējās datu aizsardzības regulas 9. panta 2. punkta h) apakšpunkts).

Anonīmas izmeklējumu veikšanas iespēja

Pacientu identificējošo personas datu un kontaktinformācijas sniegšana ir brīvprātīga. Jums ir tiesības nepiekrist personas datu apstrādei un nodot analīzes anonīmi, taču tādā gadījumā nav iespējams izmantot valsts apmaksātus pakalpojumus vai veselības apdrošināšanas polises, kā arī zūd iespēja izsekot analīžu rezultātu dinamikai laikā.

Personas datu kategorijas

EGL pamatā apstrādā šādas personu datu kategorijas:

 • identifikācijas un kontaktinformācijas dati: vārds, uzvārds, personas kods, dzimšanas datums, dzimums, adrese, telefona numurs, e-pasta adrese;
 • laboratorisko izmeklējumu dati: nosūtījumā uz laboratorisko izmeklējumu ietvertie dati, izmeklējumu rezultāti;
 • ar izmeklējumu apmaksu saistītie dati: apmaksas statuss, diagnozes kods, apdrošināšanas polises numurs;
 • pilnvaroto personu dati: pilnvarotās personas, kura nodod testēšanas materiālu, saņem pārskatu vai pavada bērnu līdz 14 gadiem, dati ‒ vārds, uzvārds, personas kods.

Personas datu iegūšanas veids

 • pacienta sniegtā informācija (tostarp, personas apliecinošā dokumentā ietvertie personu identificējošie dati);
 • nosūtījumā uz laboratorisko izmeklējumu ietvertie dati par pacientu;
 • informācija no ārstniecības personām vai iestādēm, ja paraugi tiek atsūtīti laboratorijā no citām ārstniecības iestādēm;
 • EGL laboratorijā iegūtie analīžu rezultāti;
 • sadarbības partneru laboratorijās iegūtie analīžu rezultāti.

Personas datu saņēmēji

Jūsu personas dati tiek nodoti tikai jums un norīkojumā norādītajām ārstēšanā iesaistītājām ārstniecības personām vai ārstniecības iestādēm. Jums ir tiesības norādīt papildu testēšanas pārskata saņēmējus (piemēram, ģimenes ārstu vai speciālistu), par to informējot reģistratoru testēšanas materiāla nodošanas laikā.

Atsevišķi gadījumi, kad personas dati tiek nodoti citiem saņēmējiem

Personas datus var izpaust pusēm ārpus E. Gulbja laboratorijas tikai tiktāl, cik to ļauj vai nosaka likums.

Ja izmeklējumi tiek veikti par valsts līdzekļiem,

 • Nacionālajam veselības dienestam.

Ja izmeklējumi tiek veikti par apdrošinātāja līdzekļiem,

 • veselības apdrošināšanas kompānijai.

Ja izmeklējumi tiek veikti partnerlaboratorijās,

 • partnerlaboratorijām.

Ja izmeklējumu rezultātā tiek konstatētas infekcijas slimības, par kurām normatīvajos aktos ir uzlikts informēšanas pienākums,

 • Latvijas Slimību profilakses un kontroles centram,
 • Veselības inspekcijai.

Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos

 • tiesībsargājošām iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un tikai saistībā ar nolūku, kādā dati tiek apstrādāti.

Zinātniskās pētniecības nolūkiem

 • anonīmā veidā, ja tiek saņemtas atbilstīgas garantijas datu subjekta tiesībām un brīvībām, nodrošinot tehniskus un organizatoriskus pasākumus datu integritātei un konfidencialitātei;
 • ja datus nav iespējams izmantot anonīmi, mēs lūgsim Jūsu piekrišanu izmantot datus zinātniskās pētniecības vajadzībām.

Datu glabāšanas ilgums

Iesniedzot savus datus, Jūs piekrītat, ka tie tiek apstrādāti un elektroniski glabāti 40 gadus pēc pēdējās vizītes, kā to paredz normatīvie akti (MK noteikumi Nr. 265). Nosūtījumu laboratorisko izmeklējumu veidlapas tiek glabātas vienu gadu.

Datu drošība

Jūsu dati tiek glabāti uz drošiem serveriem Eiropas Ekonomiskajā zonā, īstenojot nepieciešamos tehnoloģiskos un organizatoriskos pasākumus, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību. Datu apstrādē iesaistītajiem speciālistiem ir pienākums saglabāt konfidencialitāti attiecībā uz iegūto informāciju.

Datu subjekta tiesības

Jums ir tiesības jebkurā laikā piekļūt saviem personas datiem, tostarp, izmeklējumu rezultātiem, prasīt savu datu labošanu (piemēram, kontaktinformācijas atjaunināšanu), apstrādes ierobežošanu vai dzēšanu, ja tas nav pretrunā ar normatīvajiem aktiem.

Jums nav tiesību pieprasīt dzēst Nacionālā veselības dienesta un apdrošinātāju apmaksāto izmeklējumu rezultātus. Varat pieprasīt, lai Jūsu dati netiktu nosūtīti ārstniecības personām, bet nodrošināta to piegāde personīgi, taču šādi lēmumi var apdraudēt Jūsu veselību un dzīvību kritiskās situācijās.

Pieprasījumi jāuzraksta un jānosūta pa pastu vai jāiesniedz personīgi E. Gulbja laboratorijas birojā Brīvības gatvē 366, Rīgā, uzrādot personu apliecinošu dokumentu, iepriekš par vizīti vienojoties pa e-pastu datuspecialists@egl.lv vai zvanot pa tālruni +371-67801936.

Par personas datu apstrādi jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijā.

EGL datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija

Par jautājumiem saistībā ar Jūsu personas datu apstrādi lūdzam kontaktēties ar E. Gulbja laboratorijas datu aizsardzības speciālistu, rakstot uz e-pasta adresi datuspecialists@egl.lv vai zvanot pa tālruni +371-67801936.