Pārtikas uzņēmumiem


Pārtikas uzņēmumiem ir jānodrošina, ka dzeramais ūdens vietā, kur to izmanto, lai izgatavotu, pārstrādātu, konservētu, realizētu pārtikā lietojamus produktus vai iepildītu pudelēs pārdošanai, atbilst LR MK noteikumu Nr. 233 “Pārtikas uzņēmumā izmantojamā dzeramā ūdens obligātās nekaitīguma un kvalitātes prasības, monitoringa un kontroles kārtība” (09.05.2023) prasībām. Lai to realizētu, pārtikas uzņēmumiem ir pienākums īstenot monitoringa programmu, kas ietver kārtējo monitoringu, auditmonitoringu un, ja uzsākta darbība ar jaunu ūdens ieguves vietu, arī radioaktīvo vielu rādītāju monitoringu.

E. Gulbja Laboratorija piedāvā pārtikas uzņēmumiem veikt dzeramā ūdens, kas tiek izmantots saimnieciskajā darbībā, bet nav paredzēts pildīšanai pudelēs tālākai pārdošanai, kārtējo monitoringu, izvēloties kādu no 4 dzeramā ūdens analīžu paneļiem:

  • ūdens kārtējā monitoringa analīžu panelī, ja ūdens iegūts no centralizētās ūdensapgādes sistēmas, iekļauta tādu parametru noteikšana kā enterokoku skaits un Escherichia coli skaits (šajā analīžu panelī nosakāmie parametri izvēlēti atbilstoši MK not. Nr. 233 2. pielikuma 1.1. punkta prasībām);
  • ūdens kārtējā monitoringa analīžu panelī, ja ūdens iegūts no citas ieguves vietas, iekļauta tādu parametru noteikšana kā duļķainība, elektrovadītspēja, krāsa, pH, garša*, smarža*, enterokoku skaits, Escherichia coli skaits, koliformu skaits, mikroorganismu koloniju skaits 22 °C (šajā analīžu panelī nosakāmie parametri izvēlēti balstoties uz MK not. Nr. 233 2. pielikuma 1.2. punkta prasībām; tas paredzēts pārtikas uzņēmumiem, kas dzeramo ūdeni iegūst no savas ūdens ieguves vietas (piemēram, dziļurbuma, spices, akas), bet ūdens apstrādē neizmanto dzelzi vai alumīniju saturošas ķimikālijas un dezinfekcijā nepielieto hloramināciju);
  • ūdens kārtējā monitoringa analīžu panelī, ja ūdens iegūts no citas ieguves vietas, apstrādē pielieto dzelzi/alumīniju saturošas ķimikālijas un/vai dezinfekcijā pielieto hloramināciju, iekļauta tādu parametru noteikšana kā alumīnijs, amonijs, duļķainība, dzelzs, elektrovadītspēja, krāsa, nitrīti, pH, garša*, smarža*, enterokoku skaits, Escherichia coli skaits, koliformu skaits, mikroorganismu koloniju skaits 22 °C (šajā analīžu panelī nosakāmie parametri izvēlēti balstoties uz MK not. Nr. 233 2. pielikuma 1.2. punkta prasībām; tas paredzēts pārtikas uzņēmumiem, kas dzeramo ūdeni iegūst no savas ūdens ieguves vietas (piemēram, dziļurbuma, spices, akas) un ūdens apstrādē izmanto dzelzi vai alumīniju saturošas ķimikālijas un/vai dezinfekcijā pielieto hloramināciju);
  • ūdens indikatorparametru analīžu panelī iekļauta tādu parametru noteikšana kā alumīnijs, amonijs, duļķainība, dzelzs, elektrovadītspēja, hlorīdi, krāsa, mangāns, permanganāta indekss, pH, sulfāti, garša*, smarža*, enterokoku skaits, Escherichia coli skaits, koliformu skaits, mikroorganismu koloniju skaits 22 °C (šajā analīžu panelī nosakāmie parametri izvēlēti pēc MK not. Nr. 233 1. pielikuma 3. punkta prasībām, bet neiekļaujot tādu parametru noteikšanu kā Clostridium perfringens un nātrijs; tas paredzēts pārtikas uzņēmumiem, ja nepieciešams pārliecināties par dzeramā ūdens atbilstību prasībām pēc korektīvu darbību veikšanas).

*testēšanas metode nav iekļauta akreditācijas sfērā

 

Informāciju par paraugu ņemšanu, nodošanu un rezultātu saņemšanu skatīt:

NOSŪTĪJUMA VEIDLAPA ŪDENS ANALĪZĒM – PĀRTIKAS UZŅĒMUMIEM